Obec Horní Bělá
Obec Horní Bělá

Obec Horní Bělá leží v Plzeňském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralovice a ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Plasy. Území obce Horní Bělá je rozděleno na 3 části obce - Horní Bělá, Hubenov a Tlucná, které leží na dvou katastrálních územích: Horní Bělá a Hubenov u Horní Bělé.

Historie

OD HISTORIE DO SOUČASNOSTI

(čerpáno z publikace vydané jednotou ke 100.letům TJ Sokol Horní Bělá)

V roce 1905 založilo několik nadšenců na Horní Bělé tělocvičnou jednotu Sokol. Jejím hlavním posláním byla a je až do dnešní doby cvičení a rozvíjení pohybové zdatnosti dětí i dospělých. Jednoho dne v podvečer v hostinci u Nových, kde se scházela mladá chasa na pivo, je napadla myšlenka, založit Sokol. Zakládajících bylo 27. Do čela byl zvolen bratr J. Lukeš jako starosta jednoty, učitel bratr R. Zápal jako jednatel Sokola. Učitel bratr C. Turek byl náčelníkem. Členy byli: Hubka, Týr, V. Aul, Široký, Babor, Šmídl, Jícha, M. Nový, Hajmrle, J. Nový, F. Vaiz, Kankrlík, Štancl, V. Vaiz, Straka, Cása, F. Nový, Krofta, V. Kraus, J. Sopr, A. Kalous, V. Nový a Vrchlavský. Od roku 1909 byl starostou bratr F. Vaiz. Byl starostou jednoty ještěv letech 1909-1915, 1917-1920, 1923-1924.

První veřejné vystoupení s názvem „Slavnost Sokolu“ se konalo v roce 1910. V roce 1916 byl založen oddíl žáku pod vedením bratra V. Tupého. O rok později se na dvoře u Nových koná veřejné vystoupení a v témže roce je na Vrtběna Pekýlci opět cvičení. V roce 1918 začínají cvičit i ženy – jejich náčelnicí byla sestra B. Blechová, která mela největší zásluhu na cvičení.

V roce 1924 začaly cvičit dorostenky. Mezi prvními byly: Piškulová, Štruncová, Korsová, Vetenglová a Týmrová. Zároven začali i dorostenci: J. Havel, V. Tupý ml., A. Vrchlavský, J. Vetengl, B. Nový, J. Šnajdr, J. Vrchlavský, F. Pašek, J. Podlena, V. Tomášek, L. Beneš. V kategorii žáku cvičí: O. Piorecký, Podlena, Gruber, Erhart, Šípek, R. Pošta, Vrchlavský, Vaiz, Havel, Aul, Podlena, Friendl, J. Piorecký, Pašek, Marek, Jindra a Beneš. V tomto roce se změnil starosta. Novým starostou byl zvolen bratr J. Korsa.

Na sklonku dvacátých let minulého století vznikl, jako první složka tělocvičné jednoty Sokol Horní Bělá, oddíl kopané. Ten ale po několika letech činnosti zanikl, zejména pro nezájem o funkcionářskou práci.

13. 6. 1927 se celá jednota zúčastnila župního sletu v Nýřanech. Na přípravu a nácvik měl Sokol pronajatý pozemek za humny pana Šípka, kde měl pan Telín zahradu. Po ušetření peněz si Sokol v roce 1929 za symbolickou cenu zakoupil pozemek (nynější hřištěSokola) od pana Štrunce, kováře pana Havla a paní Týmrové. Za sedm týdnu bylo hřištěs takovým nadšením oploceno a upraveno, že 22. 6. 1929 bylo první veřejné cvičení na vlastním cvičišti.

Roku 1931 byl zvolen nový starosta – bratr F. Gruber – stavitel. Jednatelem se stal bratr F. Široký, mimo jiné vedl i kroniku, která se bohužel nedochovala. Náčelníkem byl bratr J. Nový, náčelnicí sestra Kondelová, cvičiteli sestra Kadlecová, sestra Korsová a bratr J. Sachr.

V tomto roce se členové jednoty zúčastnili župního sletu v Karlových Varech a Nýřanech.

V roce 1932 se muži a ženy zúčastnili IX. sletu v Praze, který byl zároveňoslavou 100. výročí narození dr. M. Tyrše.

V roce 1933 se uskutečnil zájezd do Krs na otevření české školy. Proběhlo veřejné cvičení v Oboře. Nacvičilo se u Porajtu divadelní představení Maryša a na závěr roku tělocvičné vystoupení v Horní Bělé.

Bratři J. Podlena, Mourek, J. Korsa a J. Pitrman vykopali brízy u Kaznějova, přivezli je na kole a zasadili kolem hřiště. Bohužel většinou uhynuly.

V roce 1937 se uskutečnilo veřejné cvičení na Horní Bělé, které bylo zaměřeno na nácvik X. sletu v roce 1938 v Praze, kterého se zúčastnili žáci, dorost, muži a ženy. Tohoto sletu se zúčastnily i takové významné osobnosti jako byl prezident T. G. Masaryk a Dr. Beneš, kteří podporovali myšlenku Dr. Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. Po obsazení republiky říšskými vojsky, v roce 1941 byli zatčeni přední činovníci ČOS a velkých jednot. Sokol jako takový byl pro svoji pokrokovost zakázán. Zavřena byla divadla, kina, taneční zábavy byly zakázány. Sportu se naštěstí zákaz netýkal. Mládež na Horní Bělé obnovila oddíl kopané pod názvem Sportovní klub, který opět záhy zanikl. Několik hráčůz Horní Bělé odešlo za prací do pohraničí, ale hlavní příčinou neúspěchu obnovy družstva kopané bylo, že se nenašel nikdo, kdo by oddíl vedl a dělal mravenčí práci pro chod oddílu.

V roce 1945 se činnost Sokola znovu obnovuje a v roce 1946 je uskutečněn sokolský den. Roku 1948 se zúčastnili cvičenci naší jednoty XI. a na dlouhou dobu posledního sletu v Praze pod vedením naší jednoty: starosta L. Šípek, náčelník J. Podlena, vzdělavatel F. Kupka, jednatel J. Kraus, náčelnice V. Nová, která se přivdala do sokolské rodiny u Nových. Pravidelné cvičení mužůse konalo každé úterý a pátek. Ženy cvičili v pondělí a čtvrtek, žactvo vždy hodinu před cvičením dospělých.

Tradice Sokolských sletu sahá do minulého století a přetrvává dodnes. Znamená vždy významnou událost pro celý svět. I Sokol Horní Bělá se poctivěpřipravoval na vystoupení na slet. Nácviku se zúčastnili cvičenci z celého okolí, z Dolní Bělé, z Lozy, Litého, Kaznějova a Manětína. Tehdy vynikající náčelnice a cvičitelka sestra V. Nová dokázala přilákat spoustu mladých lidí. Zařídila v Praze vyškolení cvičitelůa cvičitelek pro slet. Byli to: bratři a sestry Podlena, Kríž, J. Vrchlavský, J. Nový, J. Novácek a M. Nová - Krejcová.

V Sokole byl založen také oddíl volejbalu a zakladatelé byli: J. Vrchlavský, V. Podlena, M. Bušek, J. Zelenka, J. Nový, J. Fischer.

V 50. letech obohatila náš Sokol místní kapela – V. Podlena, V. Wohlráb, J. Fischer, Marík, O. Prachar, V. Gruber a V. Peterka, který dělal i dopravce. Tato kapela vystupovala na veřejných vystoupeních a různých slavnostech.

V roce 1950 z iniciativy pánu V. Krýsla, V. Svobody z Dolní Bělé, pana J. Čásy a pana J. Nového st. z Horní Bělé byl založen oddíl kopané v Dolní Bělé. Převážná část hráčůz Horní Bělé přešla do dolnobělského oddílu.

Od roku 1950 je v naší jednotějen cvičení všestrannosti. Práce s mládeží měla slušnou úroveň. V roce 1964 byl dostaven kulturní dum, kde se mohlo cvičit i pres zimu. Předtím se stále cvičilo u Nových.

Zrušení Sokola nastalo třikrát. Poprvé v roce 1915, pak 1941 a po třetí po roce 1948, kdy se sjednotila tělovýchova pod CSTV. V roce 1960 byl zvolen nový výbor: V. Pešek, V. Šubrt, B. Nový a J. Vrchlavský. Po roce 1968 nastala změna celého výboru. Do čela byl zvolen J. Čása, zástupce L. Pešička, dále V. Eret, J. Čása, J. Fischer, V. Pešek a J. Vrchlavský. Náčelník a cvičitel J. Pitrman, kterého poté vystřídal V. Wohlráb. V té doběbylo rozšířeno hřištěo spodní část za kulturním domem a starým hřištěm. Nový pozemek byl oplocen, byly přivezeny lípy z Lipovky od Všerub, které zajistil J. Podlena a téhož dne byly i zasazeny. V roce 1973 zemřel predseda J. Čása, na jeho místo byl v roce 1974 zvolen L. Pešička, který tuto funkci zastává dodnes již pres 30 let.

Současněbyl zvolen nový výbor ve složení: V. Šubrt, M. Švamberg, J. Hakr, V. Kraus, F. Pašek, J. Nový, J. Čása, J. Vébr, L. Randa, V. Máges a J. Smolová, náčelníkem byl J. Hakr.

Z podnětu pana J. Hakra byl v roce 1974 založen odbor turistiky, který hlavněv začátcích vyvíjel velkou činnost. O 3 roky později se uskutečnil 1.rocník turistického pochodu „Bělská 30“. Po 18 letech byl odbor turistiky zrušen. Pochod však naše jednota pořádá nadále v pevném termínu – třetí sobotu v únoru. Od roku 2003 se pochod přejmenoval na „Hornobělskou 30.

V roce 1976 byl jako třetí složka Sokola Horní Bělá založen paní J. Smolovou oddíl národní házené žáku. Oddíl mel velkou podporu ze strany vedení jednoty. Vznikal v době, kdy se o své příznivce přetahovaly odbor turistiky a oddíl stolního tenisu. Nevýhodou bylo i to, že se pracovalo se staršími žáky, kteří když se konečněnaučili trochu hrát a dostavily se první výsledky, odrostli žákovské kategorii, a tak zákonitěpřišly opět prohry. Prvotní nadšení po 5 letech vyprchalo a mládež dala přednost druhým dvěma oddílům jednoty.

Jako poslední, v červnu roku 1976, byl založen v naší jednotěoddíl stolního tenisu. Nutno dodat, že dnes je jediným oddílem jednoty. Oddíl vznikl náhodou, když pan J. Bouda dostal jako nový člen Strany za úkol práci s mládeží. Požádal předsedu jednoty pana L. Pešičku o spolupráci při založení oddílu stolního tenisu. Prvními hráči oddílu se stali: J. Bouda, V. Máges, L. Pešička ml. a J. Nový, který se od počátku stará o zabezpečení oddílu po funkcionářské stránce. Za družstvo v první sezóněještěhráli: M. Aul, M. Máges a v té doběnadějný žák L. Švamberg.

V roce 1982 bylo vybudováno asfaltové tenisové hřiště, které je využíváno k hraní volejbalu i nohejbalu. V témže roce se uskutečnil letní tábor v Bezdružicích, pod vedením J. Hakra, který se opakoval i v jiných létech.

V roce 1984 byla zvolena do funkce jednatelky L. Pešičková, hospodářky J. Hakrová, členové: O. Dobrý, J. Helus a B. Šubrt. V roce 1987 přibyla do výboru H. Dobrá. V té doběmela členská základna 65 clenu. Na valné hromaděroku 1991 byl zvolen výbor: předseda - L. Pešička, místopředseda - O. Dobrý, jednatel - J. Nový, pokladník - J. Pešičková, předseda revizní komise - V. Šubrt, náčelnice - H. Dobrá, ostatní cvičitelky: I. Brunclíková, J. Pešičková.

V roce 1994 jsme odsouhlasili přestup od CSTV zpět k Sokolu - Župěplzeňské. Zatím byl převeden jenom název a majetek a pozemky byly pozastaveny katastrálním úřadem až do roku 2004, kdy se vše vyřídilo.

V roce 2000 byl za přispění obecního úřadu vybudován na hřišti dětský koutek s houpačkami a prolézačkami.

Na valné hromaděv roce 2004 byl zvolen současný výbor: starosta - L. Pešička, místostarosta –O. Dobrý, jednatel – J. Nový, náčelník – R. Pešík, náčelnice – H. Dobrá, vzdělavatel – V. Šubrt, hospodářka – I. Pešíková, členka výboru – J. Pešičková.

Ke dni 30.6.2005 má jednota 104 členu, cvičení dětí a mládeže probíhá pravidelněkaždé úterý od 16 hodin, cvičení aerobiku žákyňve středu od 18 hodin a cvičení žen každou středu od 19 hodin. Při cvičení pomáhají cvičitelkám i maminky malých dětí.

Mimo pravidelného cvičení Sokol pořádá pro děti i dospělé mnoho jiných akcí jako např.: zájezdy na plavání a divadelní představení. Každoročněse pořádá dětský karneval, ve spolupráci s SDH dětský den, lampiónový průvod, Sokolská zábava, zimní akademie s Mikulášskou nadílkou a zpívání koled u vánočního stromu na hřišti. Obnovili jsme tradici oslav Dne matek.

VOLNÝ ČAS

Aktuální teplota

21.6.2024 22:06

Aktuální teplota:

19.0 °C

Vlhkost:

81.2 %

Rosný bod:

15.7 °C

Překlad (translations)

Naši partneři

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
1
3 4 5 6 7 8
1
9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ODSTÁVKY ELEKTŘINY

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: